2021 онд нийслэлийн 9-н дүүрэгт иргэнд өмчлүүлж, эзэмшүүлэх газрын төлөвлөгөө батлагджээ.

2021 онд нийслэлийн 9-н дүүрэгт иргэнд өмчлүүлж, эзэмшүүлэх газрын төлөвлөгөө батлагджээ. Egazar.gov.mn сайтаас дүүргүүдийн газар олголтын төлөвлөгөөг харах боломжтой.

Read more